ANBI gegevens

Naam van de instelling

Stichting Piccino

RSIN (Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer)

RSIN-nummer Stichting Piccino: 003771349

Post- en/of bezoekadres van de instelling

Herderstraat 4, 5384 BS Heesch
Tel: 0412-452289, info@piccino.nl

Doelstelling van de ANBI

De missie van Stichting Piccino is professioneel pedagogisch peuterspeelzaalwerk aanbieden in alle kernen van Bernheze voor kinderen van 2-4 jr gericht op de doorgaande leerlijn.
De ontwikkeling van een kind zien wij als een voortdurend proces wat bij iedereen op zijn eigen manier en tempo verloopt, op basis van karakter, aanleg en omgevingsfactoren. Het peutercentrum kan daarin een grote invloed hebben. Kinderen in deze fase zijn vooral bezig met het ontdekken en uitproberen van materialen en personen. Het peutercentrum moet daarom een veilige en vertrouwde omgeving zijn waarin de nieuwsgierigheid, nodig voor ontwikkeling, wordt geprikkeld. Het is een veilige, vertrouwde leer-/speelgelegenheid, die kan bijdragen aan de ontplooiing van de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Onze visie ten aanzien van de peuters en de ouders/verzorgers staat uitgebreid beschreven in het Pedagogisch Beleidsplan. De visie wordt hier vertaald in een concrete werkwijze. Het Pedagogisch Beleidsplan ligt voor iedereen ter inzage op het peutercentrum en is hier op de website te vinden.

Stichting Piccino Peutercentra Bernheze is een erkend leerbedrijf.

GGD Rapporten

Bekijk het Pedagogisch Beleidsplan van Stichting Piccino:

Functie van de bestuursleden

Bekijk de pagina Bestuur&Directie voor uitleg van de functies van onze bestuursleden

Namen van de bestuursleden

Niek Vinke (voorzitter)
Tel.: 06-47020349
Nistelrode

Ralph van Melle (penningmeester)
Tel.: 06-17722351
Heeswijk-Dinther

Marcel Martens (bestuurslid)
Tel.: 06-21209064
Heesch

Eveline Herlaar (notuliste)

Het beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Piccino bestaat uit vrijwillige bestuursleden. Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. Jaarlijks wordt door de directie en de voorzitter besloten of aan de leden van het bestuur een vrijwilligersvergoeding wordt gegeven. Tot op heden werd deze vrijwilligersvergoeding door de bestuursleden altijd terug geschonken aan de stichting.

De medewerkers van de stichting, inclusief de twee directieleden, worden beloond conform de salarisschalen van de CAO welzijn & maatschappelijke dienstverlening.

Interne / externe klachtencommissie

Waar mensen samen werken en spelen worden fouten gemaakt. Het is goed om zaken die niet optimaal lopen bespreekbaar te maken. Stichting Piccino heeft een interne klachtenregeling opgesteld die ter inzage op de locatie ligt. Probeer altijd uw klachten/problemen direct te bespreken met de pedagogisch medewerkers van uw kind of met de locatiemanager. Als zij u niet naar tevredenheid verder kunnen helpen, dan kunt u leden van het bestuur of de oudercommissie hierover benaderen of gebruik maken van de klachtenregeling Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. De huidig geldende Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector geeft aan dat ouders/verzorgers ook rechtstreeks met de klacht naar een externe klachteninstantie kunnen gaan.

Stichting Piccino is aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang. Voor zowel individuele klachten als klachten vanuit de oudercommissie t.a.v. de bedrijfsvoering.

Geschillencommissie Kinderopvang

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

www.degeschillencommissie.nl

Tel. nr. 070-31005310

Jaarverslagen vanuit deze commissie zijn openbaar en liggen ter inzage op de locatie.

 

Actueel verslag en financiële verantwoording

Publicatiestukken 2016 Stichting Piccino
Publicatiestukken 2014 Stichting Piccino
Publicatiestukken 2013 Stichting Piccino
Publicatiestukken 2012 Stichting Piccino