VVE

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, een project waarin de voorschoolse voorzieningen samenwerken met gemeente en basisscholen. De bedoeling hiervan is een doorgaande ontwikkelingslijn te bevorderen en mogelijke problemen in de ontwikkeling van de peuter daarin zo vroeg mogelijk te onderkennen. Door het aanbieden van twee extra dagdelen kunnen de VVE-gecertificeerde pedagogisch medewerkers extra aandacht geven aan peuters die een extra stimulans in met name de taalontwikkeling kunnen gebruiken.
Sinds januari 2015 is de procedure wat veranderd. Alleen het consultatiebureau (GGD) kan hiervoor een VVE-indicatie afgeven.
Alle kinderen die deel hebben genomen aan het extra VVE-aanbod, worden door de pedagogisch medewerkers warm overgedragen (met gesprek) om de doorgaande leerlijn met de basisschool zo goed mogelijk te bevorderen.