Peuters volgen

Met het digitale observatie- en registratiesysteem KIJK! kunnen de ped. medewerkers de ontwikkeling van peuters volgen en vastleggen. KIJK! registratie heeft verschillende functies:

  • de pedagogisch medewerkers krijgen zicht op de ontwikkelingslijnen en mijlpalen en kunnen de kinderen hierin goed begeleiden en stimuleren;
  • aan de hand van de observaties en registraties kunnen zij ouders informeren over de ontwikkeling van hun kind;
  • de leerkracht van groep 1/2 krijgt m.b.v. de KIJK-registratie informatie over de kinderen die in zijn/haar groep komen. Daardoor kan de ontwikkeling van kinderen in een doorgaande lijn gevolgd en voortgezet worden.

Door met de kinderen te spelen, te werken en te observeren verzamelen de pedagogisch medewerkers gegevens over iedere peuter. Die verzamelde gegevens worden op twee momenten geregistreerd.
Bij de leeftijd van drie jaar vindt de eerste KIJK-registratie plaats. Als er opvallende zaken uit deze registratie naar voren komen, zullen de pedagogisch medewerkers dit met u bespreken. Als u deze eerste KIJK-registratie wilt inzien, kunt u dit kenbaar maken bij de pedagogisch medewerkers op de groep van uw kind.
Wanneer uw kind drie jaar en tien maanden is, vindt de tweede KIJK-registratie plaats. Als uw kind het peutercentrum bijna gaat verlaten krijgt u een portfoliomapje mee naar huis met daarin een begeleidend schrijven, een uitdraai van beide KIJK-registraties en het overdrachtsformulier. Mocht u na het doornemen van de registraties behoefte hebben aan een gesprekje met de pedagogisch medewerker, dan kunt u dit aangeven. Door het overdrachtsformulier weer ondertekend in te leveren geeft u toestemming om de KIJK-registraties aan de basisschool door te geven, zodat de leerkracht van groep 1/2 kan aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind.

Elk kind een mentor

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang is sinds januari 2018 van kracht. Deze wet geeft een aantal maatregelen aan waar de Peutercentra van Piccino aan moeten voldoen.
Eén van deze maatregelen is: voor elk kind een mentor.
De mentor is één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarin uw kind geplaatst is. De mentor is aanspreekpunt voor de ouder(s) om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. Bij plaatsing van uw kind krijgt u te horen wie van de pedagogisch medewerkers de mentor van uw kind is. Mocht u bij het brengen of halen van uw kind even iets kort door willen geven, dan kan dat natuurlijk ook aan de andere medewerker op de groep. De pedagogisch medewerkers bespreken altijd samen de zaken rondom elk kind.